Informatiserings en automatiserings thema's

Hieronder treft u voorbeelden van afwegingen die u met betrekking tot uw informatisering en/of automatisering zou kunnen maken. De onderwerpen in deze lijst moeten als voorbeelden worden gezien. Ze geven een indicatie van afwegingen waar u rekening mee moet/kan houden bij het inrichten van uw informatievoorziening en/of automatisering. De lijst is verre van uitputtend en ook niet elk punt is in elke situatie van toepassing of relevant. Anderzijds blijkt voor elk van de genoemde componenten/voorbeelden dat ze afhankelijkheden hebben met andere componenten en soms, een hele keten vormen. Juist ons inzicht in deze afhankelijkheden vind u terug in onze naam ALL INTEGRATED. Wij bij ALL INTEGRATED kunnen u helpen bij het opstellen van de voor u belangrijke onderwerpen en bij de overwegingen die aan eventuele beslissingen te grondslag liggen. Uiteraard helpen we daarna graag bij de realisatie en implementatie van mogelijke beslissingen.

Blader op uw gemak door de voorbeelden heen. 

Als u dergelijke situaties of behoeften in uw eigen organisatie herkent, en deze ook structureel wilt aanpakken, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier of bel ‪036-8803721‬.
Onderstaande lijst is slechtst een indicatie van onderwerpen waarbij ALL INTEGRATED u kan ondersteunen. Schroom niet om voor elk ander informatiserings- of automatiseringsvraagstuk contact met ons op te nemen.

Klik hier voor ons contactformulier, of bel 036-8803721

Cloud computing

Cloud computing is de verzamelterm voor het afnemen van een kant en klare service of ICT dienst, die buiten de deur beschikbaar wordt gesteld. Het is vergelijkbaar met het afnemen van elektriciteit of kraanwater ( we hebben tegenwoordig niet allemaal zelf een waterbron of een aggregaat om stroom op te wekken). De term Cloud computing zegt niets over de mate waarin het product een eindproduct is. Bekende eindproduct uit de Cloud zijn Email diensten als Gmail of Microsoft Live en hun betaalde varianten voor de zakelijke markt, online boekhouden of Skype telefoneren. Bekende services zijn bijvoorbeeld online back up van verschillende aanbieders, Hosting voor websites, of het beschikbaar stellen van computercapaciteit (bijvoorbeeld Microsoft Azure).

Cloud computing biedt vele voordelen doordat er gebruik gemaakt kan worden van schaalvoordelen, specialistische kennis, gedeelde voorzieningen etc. Toch moet er niet lichtzinnig mee worden omgegaan, want Cloud computing kent ook de nodige aandachtspunten. Veelgenoemde zijn o.a. privacy, continuïteit van de dienstverlening bij bijvoorbeeld faillissement van service provider, Juridische issues omdat de servers soms in andere landen staan met andere wettelijke kaders, etc..Ook de kwaliteit van dienstverlening, de mogelijkheid informatie met ander systemen te integreren en de mogelijkheid de systemen in de toekomst verder aan te passen aan veranderende wensen, zijn zaken die goed geregeld moeten worden.

Samenvattend kunnen we stellen dat Cloud computing heel veel te bieden heeft en de komende tijd grote invloed op de manier van automatiseren zal gaan hebben wel is het zo dat Cloud computing initieel goed overdacht en ingericht moet worden. All Integrated kan u hierbij begeleiden.

Collaboration Tools

Met collaboration (samenwerking) wordt binnen de ICT wereld gerefereerd, aan tools die de samenwerking met anderen faciliteren (en dan het liefst een combinatie van verschillende tools die elkaar versterken).

Veel mensen kennen een aantal populaire tools als MSN, Skype en videoconferencing.  Dit soort tools aangevuld met mogelijkheden als gezamenlijk aan documenten kunnen werken,  projectruimten, Unified Messaging (bijvoorbeeld je voicemail uitluisteren via je mail), het delen van agenda informatie en vergaande integratie van vaste en mobiele telefonie, worden in onderlinge samenhang als Collaboration aangeduid.
Naast het delen van gereedschappen en informatie biedt Collaboration ook veel vrijheid in het gebruik van voorzieningen en devices. Tevens voorziet het in feedback over de activiteiten en beschikbaarheid van mensen waarmee samen wordt gewerkt zonder dat dit met harde afspraken vastgelegd hoeft te worden. Deze “Fuzzie Logic” gebruikerservaring  is alleen mogelijk als op technisch niveau gebruik wordt gemaakt van eenduidig gedefinieerde interfaces en koppelvlakken. Het onderliggende Infologische model moet  gebaseerd zijn op eenduidig gedefinieerde Business Logica.
Hoewel Collaboration duidelijk wat anders is dan WEB 2.0 (RSS, Twitter, Linkedin, Facebook,) waarmee je elkaar op ontwikkelingen attendeert en op elkaar reageert, zien we dat de hiervoor gebruikte technieken steeds verder naar elkaar toe convergeren
All Integrated heeft veel ervaring met het opzetten en inrichten van Collaboration omgevingen. Wij helpen u graag hiermee.

Database Management Administration (DBA), oftewel hoe richt ik mijn databases in

Met het groeien van de organisatie of het informatiebezit , neemt ook de complexiteit van de data toe. Data wordt veelal ondergebracht in databases. Soms bent u zich bewust van de aanwezigheid van database bestanden soms is het impliciet in een applicatie verstopt. Neem nou een financiële administratie (in iedere onderneming aanwezig), deze kent al gauw tussen de 50 en 150 verschillende entiteiten (klanten, producten, inkopen, uitgaven, btw-tarieven, valuta koersen, etc) met elk weer vele kenmerken (naam,adres, woonplaats, mobielnr, etc).
Deze databestanden behoeven aandacht om te blijven performen en moeten goed worden opgezet om de data op meerdere manieren te kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van uw debiteurenbestand en uw CRM systeem, of klanten attenderen op basis van bepaalde profielkenmerken.
Van te voren nadenken over structuur en beheer van databestanden is essentieel. Ook de organisatie rondom databestanden dient goed geregeld te zijn. Vragen als wie mag wijzigingen in een klantenbestand goedkeuren, of wie is verantwoordelijk voor bepaalde informatie.

ALL INTEGRATED kijkt graag met u mee naar de bij u aanwezige gegevensstructuren en helpt u met het eenduidig en koppelbaar maken van de verschillende applicaties en gegevensbronnen.

Voor meer informatie kunt u ons contactformulier invullen of bellen met ‪036-8803721‬.

 

De architectuur van de infrastructuur

Infrastructuur is het geheel van middelen en software die het mogelijk maken om middels de diverse applicaties de benodigde functionaliteiten beschikbaar te maken. Naast zichtbare componenten behoren ook de randvoorwaardelijke aspecten als kosten, beveiliging, continuïteit, duurzaamheid, beheerbaarheid, etc. tot de infrastructuur. In analogie met de bouwwereld noemen we degene die hier structuur in brengt en het eindresultaat uitwerkt, de architect.

Voorbeelden van infrastructurele componenten zijn;Als de samenhang ontbreekt,.....

Duidelijk mag zijn dat hier (net als in de bouwwereld) vele keuzes gemaakt kunnen worden voor de componenten en de manier waarop ze onderling samenhangen. De keuzes zijn situatie afhankelijk, en gekozen componenten kunnen op verschillende manieren worden ingezet (of ingericht). Duidelijk mag zijn dat de onderlinge samenhang en afhankelijkheden een strakke regie vragen. Helaas wordt in de praktijk vaak vanuit oplossingen voor deelproblemen gehandeld, waardoor er uiteindelijk oplossingen ontstaan die moeilijk of niet beheerbaar zijn, veel kosten en niet tot het optimale resultaat leiden. Omdat het vaak veel verschillende componenten betreft van verschillende leveranciers die op verschillende manieren worden aangeboden is het erg lastig de juiste keuzes te maken  en de totale architectuur te optimaliseren

ALL INTEGRATED heeft al 20 jaar ervaring met deze problematiek en de juiste expertise om de voor u optimale architectuur te ontwerpen en u te helpen deze op een kosten efficiënte manier te realiseren vanuit uw huidige situatie. Naast de technisch inhoudelijke ondersteuning kan ALL INTEGRATED u ook helpen bij het leveranciersmanagement op dit gebied.

Geïntegreerde Kantoorautomatiserings omgeving

 

Mail verzenden en ontvangen met uw eigen bedrijfsnaam als domeinnaam. Het maakt hierbij niet uit of u op kantoor met outlook (op een vaste pc of op steeds wisselende of zelfs meerdere tegelijk) werkt, onderweg met een Smartphone of black Berry, of op een willekeurige plaats via het internet met een browser uw post wil lezen, versturen of bewerken. Moderne KA-omgevingen ondersteunen vrijwel allemaal Unified Communication. Dit is een modewoord wat eigenlijk zegt dat alle vormen van communicatie die elektronisch opgeslagen kunnen worden, middels eenzelfde interface beschikbaar komen. Dit betekent bijvoorbeeld dat mails, faxen, voicemails,vergaderverzoeken, etc,. allemaal via uw inbox worden aangeboden. Er wordt dus geen onderscheidt meer gemaakt op basis van de fysieke verschillen in bron of bestemming van dergelijke communicatie-uitingen.

Bij het opzetten van een geïntegreerde KA-omgeving moet ook nagedacht worden over de archivering van de data. In veel KA-omgevingen zitten er beperkingen aan de hoeveelheid data die kan worden opgeslagen (bijvoorbeeld in Outlook 2 GB per mailbox), de hoeveelheid die dagelijks in de back up kan worden meegenomen, of wat uit performanceoogpunt acceptabel is. Daarnaast blijkt de mail vaak niet volledig doorzoekbaar (inclusief de bijlagen). Ten slot komen er steeds meer wettelijke verplichtingen hoe we met onze mailarchivering moeten omgaan (Sarbanes-Oxley (SOx), Basel2, etc.).
Uiteraard moet de beveiliging hierbij niet vergeten worden.
 

ALL INTEGRATED kan u adviseren en ondersteunen bij het optimaal inrichten van uw kantoorautomatiseringsomgeving. Vul ons contactformulier in voor meer informatie of bel ‪036-8803721‬

 

Open standaarden

Een van de begrippen met een enorme politieke lading. Hier wordt op dit moment veel over geschreven. Meestal wordt hierbij gerefereerd aan standaarden die niet aan een bedrijf toe horen (zoals ODF) of door een ieder vrij te gebruiken zijn. Ten onrechte wordt deze term ook nog wel eens gebruikt voor standaarden die niet aan Microsoft behoren (denk aan PDF van Acrobat).  Op de website Nederland open in verbinding vinden we de volgende definitie:

Voor u als ondernemer is het overigens veel interessanter, dat een standaard door anderen goed te lezen is en of data uitwisseling op een eenvoudige manier kan plaatsvinden. Zo is een Microsoft Word document geen open standaard maar kan wel door vrijwel de hele wereld worden gelezen.  En omgekeerd zijn er open standaarden waar niet iedereen de juiste software voor heeft om die te kunnen lezen of die bij sommige bedrijven uit veiligheidsoverweging niet worden toelaten.Omdat ALL INTEGRATED de aansluitbaarheid van verschillende systemen en de uitwisselbaarheid van data als een van de belangrijkste voorwaarden ziet voor effectieve automatisering, is ALL INTEGRATED groot voorstander van het gebruik van standaarden. Een centrale regulering kan hierbij zeker positief bijdragen. Van belang hierbij is om altijd voor ogen te houden dat open standaarden een middel zijn en niet een doel op zich. Als u het dus fijn vind om bijvoorbeeld met Microsoft Word te blijven werken, moet dat dus kunnen. Per slot van rekening blijkt iedereen het te kunnen lezen.

ALL INTEGRATED adviseert en helpt u graag met het opzetten en inrichten van uw omgeving. Vul ons contactformulier in voor meer informatie of bel ‪036-8803721‬

Websites maken en onderhouden, het gebruik van Content Management Systemen (CMS)

Zorg dat u zelf bepaalt wat er op uw websites komt te staan en dat u zelf voor inhoudelijke wijzigingen kan zorgen. Websites met verouderde, verkeerde of nooit wijzigende informatie dragen niet bij aan een positief imago. Ze hebben voor de klant over het algemeen weinig toegevoegde waarde of leveren zelfs een afbreukrisico. Zorg daarom dat u de mogelijkheid heeft zelf de informatie te kunnen wijzigen en ook de processen hierop heeft ingericht.

Om dit te bereiken wordt veelal een Content Management Systeem (CMS) gebruikt. In een dergelijk systeem wordt geregeld hoe een website zich gedraagt. U moet hierbij denken; huisstijl, toegang en autorisatie, menu structuren, Mail verzending vanuit uw website, ondersteuning van forums, Polls, enquêtes etc. Daarnaast zorgt het CMS ervoor dat de data die u op uw website wilt tonen, netjes in een database wordt opgeslagen en middels slimme filters en zoekstructuren weer beschikbaar gemaakt kan worden.

Daar waar wat geavanceerdere zoeksystemen worden gebruikt en de content in haar onderlinge samenhang wordt getoond, spreekt men vaak van Kennismanagement.

Ook deze website van ALL INTEGRATED is gebouwd middels een CMS. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Open Source systeem Drupal.
 

ALL Integrated helpt u graag op weg met het opzetten en inrichten van uw Website en CMS.

Voor meer informatie klik hier voor ons contactformulier of bel ‪036-8803721‬