Algemene Voorwaarden ALL INTEGRATED


 

 

 
ALL INTEGRATED
Erik Grimberg
Zondaghof 16
1335 LC Almere
Tel. +31 (0) 36-8803721
Email erik@all-integrated.nl
Web www.all-integrated.nl
KvK nummer 32153607
Bankrekening NL14INGB 0005 477455
BTW nummer NL001946040B33
 
Algemeen
1.   Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft verstrekt.
2.   Onder opdrachtnemer wordt verstaan ALL INTEGRATED, gevestigd te Almere, Kamer van Koophandel registratienummer 32153607.
3.   Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere offerte of overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,tenzij hiervan met wederzijdse schriftelijke toestemming uitdrukkelijk van is afgeweken.
4.   Voor zover niet anders vermeld zijn de bepalingen van het Nederlands recht op elke overeenkomst van toepassing. Offertes en opdrachtverlening.
5.   Alle offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.   Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben de verplichting tijdens het offertetraject strikt vertrouwelijk om te gaan met de wederzijds beschikbaar gestelde informatie. Na opdrachtverlening vervalt de wederzijdse verplichting tot vertrouwelijkheid.
7.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de offerte tot 30 dagen na offertedatum geldig.
8.   Alle in offertes en overeenkomsten genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting(BTW).Eveneens niet inbegrepen in het honorarium van de opdrachtnemer zijn reis- en verblijfskosten. Deze worden, indien aan de orde, apart in rekening gebracht. Het honorarium voor de werkzaamheden van de opdrachtnemer berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de offerte en de overeenkomst.
9.   Indien op schriftelijk of mondeling verzoek van de opdrachtgever wijzigingen in de opdracht plaatsvinden, van welke aard ook, kan dit leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten en doorlooptijd van de opdracht. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis. Contractsuitvoering
10. Opdrachtnemer doet alles wat redelijkerwijs mag worden verwacht om de opdracht op de afgesproken wijze uit te voeren.
11. Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Als deze gegevens niet tijdig worden verstrekt,kan opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening brengen.
12. Als opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op locatie van opdrachtgever, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de daartoe gewenste faciliteiten.
13. Als opdrachtnemer door overmacht, zoals ziekte of arbeidsongeschiktheid, de opdracht niet tijdig kan uitvoeren, zal deze opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Indien verdere uitvoering niet mogelijk is, heeft opdrachtgever het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting de reeds uitgevoerde activiteiten van opdrachtnemer te vergoeden tegen de overeengekomen prijs.
 
Aansprakelijkheid
14. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn van het gebruik van door opdrachtnemer geleverde informatie, adviezen of ander materiaal. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het met de opdracht gemoeide bedrag en ontstaat pas na opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer. Bij een opdracht die een langere doorlooptijd heeft dan twee  maanden geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het gedeclareerde bedrag over de laatste twee maanden. Levering en transport van rapporten, informatiedragers, gegevens of materialen vindt steeds plaats voor risico van opdrachtgever.
 
Resultaten van onderzoek en advies
15. Opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor op de rapporten, adviezen,onderzoeksresultaten en overige geschriften. Opdrachtgever is bevoegd om zonder toestemming van opdrachtnemer zijn definitieve rapport en geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldig en/of openbaar te maken, doch uitsluitend teneinde de aldus vermenigvuldigde documenten te gebruiken voor het doel, met het oog waarop de opdracht is verleend.
16. Opdrachtgever zal bij eventuele publicatie of presentatie naar aanleiding van de uitkomsten van de opdracht steeds duidelijk en uitdrukkelijk de naam van opdrachtnemer vermelden.
17. Na opdrachtverlening heeft opdrachtnemer het recht aan derden mondeling en schriftelijk melding te maken van de opdracht en de naam van de opdrachtgever,evenwel zonder verdere vertrouwelijke informatie.
18. Vanaf twee maanden na levering van de definitieve eindrapportageheeft opdrachtnemer het recht om inhoudelijk over de opdracht te publiceren dan wel presentaties te verzorgen.
19. Indien opdrachtgever binnen 30 dagen na levering van de eindrapportage, gegevens of informatie schriftelijk geen inhoudelijk commentaar levert aan opdrachtnemer, is voldaan aan de opdracht.
 
Privacy
20. De opdrachtnemer respecteerd de vertouwelijkheid van de hem ter beschikking staande informatie en deelt deze niet met derden.
 
Betaling
21. De kosten worden maandelijks in rekening gebracht,tenzij anders is overeengekomen.
22. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking binnen 14 dagen na elke factuurdatum.
23. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal aan de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente, vanaf de vervaldatum van de factuur. Hoofdsom en rente zijn onmiddellijk opeisbaar,zonder voorafgaande ingebrekestelling.
24. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen,zijn voor rekening van opdrachtgever.
25. Bij voortijdige beëindiging van de opdracht, in wederzijds overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, worden de reeds gemaakte kosten door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebracht; alles onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van winstderving en andere uit de voortijdige beëindiging voortvloeiende kosten.
 
Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden
26. Deze algemenevoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van ALL INTEGRATED: www.ALL-INTEGRATED.nl. Van toepassing is steeds de laatste daar gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. Almere 1 oktober 2009

Informatievoorziening, management en automatisering